Praksis

Om praksisstudier for studenter på bachelorprogrammet i sykepleie:


Som student skal du i gjennom til sammen 50 uker med praksis, fordelt utover de ulike semestrene gjennom studiet. Praksisperiodene er veiledet. I veiledet praksis følger studenten praksisveileders turnus. Per uke er man 30 timer i pasientrettet praksis og har 10 timer til selvstudium. Som praksistid regnes den tiden du er på avdelingen/posten og den tiden du bruker i praksisgruppe med andre studenter og lærerveileder. Det er ikke mulig å forkorte praksisstudiene ved å jobbe inn dager i forkant.

•    Mer om praksis i utlandet

Spørsmål og svar:

Kan jeg skaffe praksisplass selv?

Du kan ikke skaffe praksisplass selv, studenten må ta i mot den praksisplassen som tildeles av Høyskolen Diakonova. Høyskolen Diakonova har samarbeidsavtaler med flere praksisinstitusjoner som ligger i Oslo, Akershus og Buskerud. Studenter får tildelt praksisplasser ut fra de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Høyskolen Diakonova og praksisinstitusjoner. Studenter skal finne plasser selv i hospiteringspraksis med fokus på diakoni. Disse skal godkjennes av høgskolen og du sender søknaden til studier@diakonova.no

Hvordan fordeles praksisplassene?

Fordeling baserer seg i hovedsak på semesteradressen du har registrert på Studentweb. Dersom du er aleneforsørger for barn under skolealder eller har andre, tungveiende årsaker for å søke spesiell tildeling av praksisplass, må du sende søknad om dette før 1. mars for praksis i høstsemesteret og 1. oktober for praksis i vårsemesteret, se skjema. Du må dokumentere behovet med bostedsbevis fra Folkeregisteret hvis du er aleneforsørger og med legeattest/annet hvis det er andre årsaker. Søknadsfristen er endelig så lenge behovet ikke oppstår akutt.

Kan jeg ha fravær i praksisperioden?

Fravær utover 20 % i en praksisperiode innebærer at praksisstudiet vurderes til ikke bestått. Ved fravær mellom 10% og 20% kan det være en mulighet til å ta dette igjen, men bare etter avtale mellom praksissted og høgskole. Det er ikke anledning til å gå doble vakter for å ta igjen fravær.

Stryke i praksis?

Dersom du stryker i praksis, grunnet fravær eller andre ting, har du rett til å få tilrettelagt samme praksisperioden én gang til. Dersom du stryker 2 ganger i samme praksisstudie, mister du studieretten.

Reisevei og reiseutgifter?

Studenter må påregne reisevei til og fra praksissteder. Høyskolen Diakonova har mange ulike praksisfelt og disse er fordelt i Oslo-, Akershus- og Buskerud-området. Du kan derfor ikke garanteres praksisplass i nærheten av der du bor, selv om det etterstrebes.
Høyskolen Diakonova dekker reiseutgifter til praksisstedet utenfor Oslos grenser, minus en egenandel (se skjema). Dette gjelder ikke for hospiteringspraksis med fokus på diakoni, fokusbasert eller praksis i utlandet dersom dette innvilges.

Studenter på bachelor i sykepleie som får tildelt praksisplass utenfor Ruters sone 1, kan få refundert sine reiseutgifter.

Per dags dato koster et månedskort for student i sone 1 kr. 425,-, dette blir ikke refundert. Hvis du har praksis i sone 2 (månedskort student kr. 754,-), får du refundert differansen, kr. 329,- per måned. Fra og med sone 3 (månedskort student kr 1082,-), refunderer vi kr. 657,- per måned. De fleste praksisperiodene går over 8 uker/2 måneder.

Ved praksis utenfor Ruters områder, dekker vi billigste offentlige transport minus kr. 425,- per måned.

For studenter eldre enn 30 år, som ikke får studentrabatt, dekker vi tilsvarende satser for voksenbilletter.

Hvis du velger å kjøre privat bil, får du samme refusjonssum som om du hadde reist kollektivt.

Skjema for refusjon av reiseutgifter.

Er jeg forsikret i praksisperioden?

Alle studenter i praksisstudier er i utgangspunktet regnet som arbeidstakere, og faller derved inn underLov om yrkesskadeforsikring (LOV-2003-06-20-45) ogLov om skadeserstatning (LOV-2008-01-11-1). Virksomheten der studenten er i praksis regnes som arbeidsgiver.
Internt skademeldingsskjema på praksisstedet må fylles ut, samt skjemaet melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium som sendes til NAV- kontoret på studentens bosted.
Høgskolen har avtale med forsikringsselskapet knif, som omfatter alle studenter.

Når på døgnet er praksisvaktene?

I praksisstudiene kan du få dagvakter, kveldsvakter, nattevakter og helgevakter, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig med tanke på læring. Turnus avtales mellom student og praksissted, og i enkelte studier følger du en turnus som er satt opp av praksisstedet.
Du har fri alle helligdager.

Les mer i Forskrift for studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova.

Har du andre spørsmål?
Er det noe du lurer på angående praksis, kontakt oss på e-post: studier@diakonova.no

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her